Navigace

Podáváte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 31.1.2017 a jsou povinni ho podat všichni, kteří v roce 2016 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).

Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kteří v roce 2016 nemovitost prodali, ale v daném kraji jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

Ti prodávající, kteří v roce 2016 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

– daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2017.

– za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.

– poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).

– formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

nebo vyplnit s možností odeslat datovou schránkou na daňovém portálu (tiskopis lze vybrat v liště vlevo)
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

Kolik zaplatím když nezaplatím? Penále, možnost splátky, výjimky…

– penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze bez sankce podat DP ještě 7.2.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.

– daň je splatná 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11.

– daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší).

– den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31.5.) nabíhajípoplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se.

– daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1.2017.

– finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, od letošního roku může poplatník požádat o zaslání informací e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2017 na příslušný finanční úřad.