Navigace

Pronájem nemovitostí

 nastavení ceny
 propagace nemovitosti
 vytipování klienta
 cílená oslovení
 zajistit prohlídky
 vypracovat nájemní smlouvu

Dle §2201 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Ustanovení §2235 – §2301 jsou zvláštními ustanoveními pro nájem bytu a domu. Smluvní strany by se jimi tedy měli při sestavování smlouvy řídit. NOZ je však postaven na smluvní volnosti stran, takže od zákona se lze odchýlit, nicméně úprava samozřejmě nesmí být zákonem zakázána a nesmí porušovat dobré mravy, veřejný pořádek či práva týkající se postavení osob. Je na smluvních stranách, co si v nájemní smlouvě upraví, nicméně minimálními náležitostmi jsou:
• označení smluvních stran (pronajímatel, nájemce)
• předmět nájmu (přesné označení bytu/domu, případně vybavení)
• doba nájmu (určitá/neurčitá)
• práva a povinnosti stran

Kontaktujte nás!

    prodej / pronájemdražba / eaukceonline hlasování pro SVJprofi předseda SVJspráva nemovitostíporadenství